Close

Blog

Najnovšie príspevky

Váš názor je pre nás dôležitý

Vážení zákazníci, vážime si Váš čas a preto Vám chceme poďakovať za hodnotenia, ktoré píšete na Heuréku. Rozhodli...
dňa Jul 30, 2019 | napísal Lívia Hromádková

Pracovné dosky a zásteny na mieru

Využite našu jedinečnú službu a presvedčíte sa, že pohrať sa so vzhľadom vašej kuchynskej linky je hračka aj bez...
dňa Jul 17, 2019 | napísal Lívia Hromádková

Sme tu pre Vás aj počas Veľkonočných sviatkov

!!!!!!!PORADENSTVO JE U NÁS ZADARMO!!!!!Plánujete vymeniť kuchynskú pracovnú dosku, kúpiť drez, batériu alebo iné...
dňa Apr 17, 2019 | napísal Lívia Hromádková

Váš názor je pre nás dôležitý

Napísaný dňa: Jul 30, 2019 | Autor: Lívia Hromádková

Vážení zákazníci,

vážime si Váš čas a preto Vám chceme poďakovať za hodnotenia, ktoré píšete na Heuréku. Rozhodli sme sa,že každý mesiac vylosujeme jedného z Vás a obdarujeme darčekom. Ak chcete byť do súťaže zapojený musíte tiež k hodnoteniu doplniť komentár o našom e-shope. Tešíme sa na vaše dotazy a veríme, že pomôžu iným zákazníkom v rozhodnutí, že u nás sa nakupovať oplatí.

Váš názor je pre nás dôležitý

Podmienky súťaže – Ohodnotenie zákazníkov na HEUREKA.sk

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľ súťaže je: Nobio, s.r.o., Javorová 2, 911 05 Trenčín IČO: 52 304 663 | DIČ: 2120995547 | IČ DPH: SK2120995547

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: SRO, vl.č. 38188/R. (Ďalej len Vyhlasovateľ)

II. Čas konania súťaže

Termín súťaže je stanovaný na obdobie od 30.07.2019 do 31.10.2019. Vylosovanie výhercu súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže, 1.11.2019 v spoločnosti Nobio, s.r.o., adresa prevádzky Javorová 2, 911 05 Trenčín

III. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a v Českej republike (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), , ktorá nakúpi na stránke nobio.sk v čase konania súťaže podľa presne stanovených pravidiel (bod IV.) a uskutoční vyplnenie ankety ma heureka.sk , keď mu príde dotazník spokojnosti zákazníka na emailovú adresu , ktorú udal v objednávke na portali www.nobio.sk . Vylosovaný bude 1 výherca.

IV. Pravidlá súťaže

Podmienky účasti v súťaži:

Zúčastniť sa môžete len účastníci uvedení v bode III.

Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Heureka nemá voči nemu žiadne záväzky.

Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky v súťaži:

Správne vyplní dotazník spokojnosti zákazníka odoslaný spoločnosťou heureka.sk

V. Výhra v súťaži

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru: Zľava na ďalší nákup vo výške 5 %

VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

Vylosovanie súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže a výhercovia súťaže budú v súlade s podmienkami súťaže oboznámení písomne prostredníctvom e-mialovej adresy alebo telefonicky

Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.

Výhra bude výhercovi oznámená správou.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.

Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na svojej tránke

VIII. Záverečné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže

Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.

Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.

V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.

V Trenčíne, 29.07.2019

Komentáre (0)

Žiadne komentáre

Pridať komentár

Ak chcete pridať komentáre, musíte sa prihlásiť.

Close